ඊට්ටිකුලම

විල්පත්තු මායිමේ ඊට්ටිකුලමේ සිට ගෝමරණ්කඩවල දක්වා අප ආ ගමන් මඟ

ළමා දිනය වැඩසටහන 2015 2015 ඔක්තොම්බර් මස 1 දින අකුර අරඹන්නේ ළමා දිනයට සමගාමීවයි. ඒ අනුව විල්පත්තු මායිමේ පිහිටි ගමක්...

ඊට්ටිකුලම දරුවන්ගෙ ඉගෙනුමට සවියක්

ඊට්ටිකුලම දරුවන්ගෙ ඉගෙනුමට සවියක්

අවුරුද්දෙ ගෙවෙන හැම දවසකටම කවුරු හරි අයිතිකාරයෙක් හෝ අයිතිකාරියක් ඉන්නවා. කොටින්ම කියනව නම් වසරේ දින තුන්සිය හැටත් පහ මදි මේ...