කලාව

කෙන්ගල්ල සිසුන්ට වේදිකා නාට්‍යයක්

රුමේනියානු ජන්ම ලාභී ප්‍රංශ නාට්‍යකරු යූජෙන් ඉයොනෙස්කෝ ලියූ අභූතරූපී ප්‍රතිනාටකය, The Bald Soprano හි සිංහල අනුවර්තනය, තට්ට ගායිකාව “තට්ට ගායිකාව”...