හාර්වර්ඩ්

උසස් පෙළ විභාගය ලියු ඔබට අදම හාර්වර්ඩ් යන්න වරම්!

හාර්වර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලය කියන්නේ ලොව හොඳම විශ්ව විද්‍යාලයක්. මේ සබැඳියට නම් ලොව අංක එකෙ විශ්ව විද්‍යාලය. ඔබ මෙවර උසස් පෙළ...