විශ්ව විද්‍යාලය

උසස් පෙළ විභාගය ලියු ඔබට අදම හාර්වර්ඩ් යන්න වරම්!

හාර්වර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලය කියන්නේ ලොව හොඳම විශ්ව විද්‍යාලයක්. මේ සබැඳියට නම් ලොව අංක එකෙ විශ්ව විද්‍යාලය. ඔබ මෙවර උසස් පෙළ...