බත්තලංගුණ්ඩුව

බත්තලංගුණ්ඩුව දරුවන් බලා ගිය ගමන..

මේ කෙටි සටහන ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ (ආපදා සහන සේවා හැරුණු කොට) අප සිදු කළ පළමු ව්‍යාපෘතිය  පිළිබඳවයි. අතක් මෙන් ඉහලට නෙරා ගොස්...