අපේක්‍ෂාව

අපේක්‍ෂාව

මහරගම අපේක්‍ෂා රෝහලේ (ජාතික පිළිකා රෝහලේ) ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්බැලීමට එන අය සඳහා නොමිලේ ආහාර ලබා දීමේ වැඩ පිළිවෙළක් මේ රටේ...