අකුර වැඩසටහන

කුඹුක්වැව නිමල්සිරි ප්‍රාථමික විදුහලට සංගීත උපකරණ

2017 මාර්තු මස අප නෙතගැටුනේ කාංචන කුමාර ආරියදාස මහතා ලංකාදීප පුවත්පතට එක් කල සංවේදි සටහනකි. අනේ අපටත් ඇත්තම තූර්යවාදන භාණ්ඩ...

වියලුණු මොරවැව අස්වද්දන්නට ඔබට ඇරයුම්!

මොරවැව ගැන කෙටියෙන් කියනව නම්, ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර, අලි ප්‍රහාර මෙන්ම නියඟයෙන් බැට කන මිනිසුන් සිටින පෙදෙසක් ලෙස දැක්විය හැකියි. මෑතකදී...

අකුර පළමු වැඩසටහන ඊට්ටිකුල ප්‍රාථමික විදුහලින්, 2015 විශ්ව ළමා දිනයේ ඇරඹේ!

අධ්‍යාපනික සහ බාහිර කටයුතු සඳහා උදව් අවශ්‍ය පාසල් දුවා දරුවන්ට කිසියම් සරණක් වීමේ මුලික අදිටනින් ඇරඹි අකුර ප්‍රජා ව්‍යාපෘතිය ඔක්තෝම්බර්...