ගමට අකුර

කුඹුක්වැව නිමල්සිරි ප්‍රාථමික විදුහලට සංගීත උපකරණ

2017 මාර්තු මස අප නෙතගැටුනේ කාංචන කුමාර ආරියදාස මහතා ලංකාදීප පුවත්පතට එක් කල සංවේදි සටහනකි. අනේ අපටත් ඇත්තම තූර්යවාදන භාණ්ඩ...

අකුර පොත් බෙදාදීම 2016 – මොරවැව

අකුර පොත් බෙදාදීම 2016 – මොරවැව

2016 සැප්තැම්බර් මස 6 දින ඇරඹුණු අපගේ උත්සාහය, ඉන් මාසයක් ගෙවෙද්දී ගෝමරන්කඩවල අධ්‍යාපන කලාපයේ මොරවැව උතුර සිංහල පාසලට සහ මොරවැව...

අකුර පළමු වැඩසටහන ඊට්ටිකුල ප්‍රාථමික විදුහලින්, 2015 විශ්ව ළමා දිනයේ ඇරඹේ!

අධ්‍යාපනික සහ බාහිර කටයුතු සඳහා උදව් අවශ්‍ය පාසල් දුවා දරුවන්ට කිසියම් සරණක් වීමේ මුලික අදිටනින් ඇරඹි අකුර ප්‍රජා ව්‍යාපෘතිය ඔක්තෝම්බර්...